Skip to main content

Voorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en bemiddeling van Oak Travel en op alle met Oak Travel gesloten overeenkomsten en met diens partnerorganisatie.

Indien een partnerorganisatie aanvullende voorwaarden hanteert, worden deze aan de reiziger bekent gemaakt en gehanteerd.

Artikel 2 - overeenkomsten

Door akkoord te gaan met de voorwaarden en na het voldoen van de aanbetaling, gaat de reiziger akkoord met de aankoop van de reis. Indien er op de gewenste reisdatum geen beschikbaarheid is, zal Oak Travel een alternatief aanbieden.

De aanvraag van een reis is definitief zodra per email de boekingsbevestiging is verstuurd. Het advies is dan ook om pas na deze bevestiging de vliegtickets te boeken.

Oak Travel is niet verantwoordelijk voor veranderingen die de partnerorganisatie aanbrengt in vertrektijden, reisschema’s of bij het annuleren van de reis. In alle gevallen zal er getracht worden de klant een alternatief te bieden. Indien de reiziger niet aan de programmaeisen kan voldoen, heeft Oak Travel het recht om de boeking te annuleren.

Artikel 3 - Gegevens en reisdocumenten

Controleer direct na ontvangst al je reisdocumenten. Het is je eigen verantwoordelijkheid dat de eerste voor- en achternaam van uw reisdocumenten exact overeenkomen als in het paspoort. Mocht er iets niet in orde zijn, neem dan direct contact op met Oak Travel. Kosten naar aanleiding van het foutief doorgeven van informatie door de opdrachtgever worden doorberekend aan de reiziger.

De reiziger is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Oak Travel verstrekte gegevens en informatie. Oak Travel is pas gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht, indien de reiziger alle door Oak Travel verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt.

Indien voor of tijdens het verblijf van de reiziger in het buitenland blijkt dat de informatie die de reiziger aan Oak Travel heeft verstrekt onjuist, onvolledig of onbetrouwbaar is, is Oak Travel of haar partnerorganisatie gerechtigd om deelname van de reiziger te beëindigen. In dat geval heeft de reiziger geen recht op vergoeding of restitutie van gemaakte kosten en/of betaalde bedragen.

Artikel 4 - Visum, paspoort en vaccinaties

Iedere reiziger is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de vereiste paspoort-, visum- en gezondheidsbepalingen. Raadpleeg voor de actuele bepalingen de juiste instanties zoals ambassade, huisarts etc. Informatie verstrekt door Oak Travel is niet bindend.

De reiziger dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of, waar toegestaan, een geldig identiteitskaart. Houd er rekening mee dat voor een aantal landen het paspoort nog tenminste 6 maanden na aankomst geldig dient te zijn en dat het doorgaans niet mogelijk is een land binnen te komen op een enkele reis.

Indien afgifte van een visum wordt geweigerd of indien het visum niet of niet tijdig wordt aangevraagd, heeft de reiziger geen recht op restitutie van de programmakosten.

Artikel 5 - reisverzekering

Iedere reiziger is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een dekkende reisverzekering. Veel zaken vallen niet, of slechts gedeeltelijk onder de basisverzekering. Hiervoor is een (aanvullende) reisverzekering zeer aanbevolen. Wees ervan bewust dat als de terugreisdatum wordt veranderd naar een latere datum, ook de reisverzekering moet worden verlengd.

Artikel 6 - Gedrag deelnemer

Oak Travel informeert de reiziger over de regels, normen en richtlijnen die gelden voor deelname aan een reis en/of programma. Indien de reiziger zich niet aan deze regels, normen en/of richtlijnen houdt, is Oak Travel of haar partnerorganisatie gerechtigd de deelname van de reiziger te beëindigen. In dat geval heeft de reiziger geen recht op vergoeding van gemaakte kosten en/of betaalde bedragen.

De reiziger dient er rekening mee te houden dat de plaatselijke gewoonten en omstandigheden sterk kunnen afwijken van hetgeen hij/zij gewend is. Onder plaatselijke gewoonten en omstandigheden wordt tevens maar niet uitsluitend verstaan de gebruiken, (eet) gewoonten en regels van de partnerorganisatie, het gastgezin en de school. Indien bij aankomst in het buitenland blijkt dat de reiziger niet kan omgaan met de plaatselijke gewoonten en/of omstandigheden en de reiziger de reis en/of het programma vroegtijdig beëindigt dan wel additionele kosten maakt of de reis en/of het programma wordt vroegtijdig beëindigd door Oak Travel en/of de partnerorganisatie, dan is Oak Travel niet gehouden tot vergoeding dan wel restitutie van enig bedrag.

Artikel 7 - Leeftijdsbereik

Hoewel de reizen van Oak Travel’s partners zich doorgaans richten op een doelgroep tussen 18 en 39 jaar, kan op bepaalde reizen deelname openstaan voor personen van alle leeftijden. Conform geldende wetgeving ter voorkoming van leeftijdsdiscriminatie, zijn enkele van Oak Travel’s partners bereid alle reizigers te verwelkomen, ongeacht hun leeftijd. Desalniettemin is het gebruikelijk dat de meerderheid van de reizigers binnen het genoemde leeftijdsbereik valt, en dat deelnemers boven de 39 jaar eerder een uitzondering dan de regel zijn.

Artikel 8 - Prijzen

De prijzen zoals vermeld op de website gelden per persoon.

Artikel 9 - overmacht

Indien Oak Travel door overmacht is verhinderd de overeenkomst na te komen, is Oak Travel gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De reiziger heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente. Als een overmacht situatie zal onder andere gelden: oorlog, oorlogsgevaar, natuurrampen, epidemie, pandemie, werkstakingen, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, storende wettelijke bepalingen, alsmede elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Oak Travel afhankelijk is.

Artikel 11 - Betaling

De betaling van een factuur van Oak Travel dient te geschieden binnen de vervaldatum van de factuur en tenminste 2 maanden voor de startdatum van de geboekte reis. Oak Travel heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen. De betaling van geselecteerde producten die voldoen aan de eisen van STO Garant, verlopen via de garantieregeling van STO Garant. Zie artikel 12 voor meer informatie.

Oak Travel verlangt bij boeking van een van haar reizen en/of programma’s een aanbetaling.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

Onverminderd enig ander artikel in deze algemene voorwaarden is Oak Travel niet aansprakelijk voor niet behoorlijke of niet tijdige nakoming van de overeenkomst indien:
a. de tekortkoming toe te rekenen is aan de reiziger, waaronder doch niet beperkt tot beëindiging van de deelname van de reiziger op grond van artikelen 3 en/of 6 van deze algemene voorwaarden;
b. de tekortkoming wordt veroorzaakt door een gebeurtenis die redelijkerwijs niet kon worden voorzien door Oak Travel en/of haar partnerorganisatie en deze tekortkoming niet redelijkerwijs te herstellen is;
c. er sprake is van overmacht in de zin van artikel 9;
d. de reiziger het risico waaruit de schade is ontstaan heeft verzekerd of had kunnen verzekeren.

Oak Travel is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zaakschade, immateriële schade en (andere) indirecte schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove roekeloosheid of opzet van Oak Travel.

Indien Oak Travel op basis van haar op dat moment bekende feiten of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is Oak Travel niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding.

Mocht de reiziger in aanmerking komen voor restitutie van enig bedrag, dan kan Oak Travel verrekenen met een vergoeding voor diensten die de reiziger heeft genoten. Onder kosten wordt onder meer doch niet uitsluitend begrepen administratiekosten, programmakosten, kosten voor vliegtickets en een redelijk bedrag voor andere reeds genoten en/of uitgevoerde diensten door Oak Travel en/of de partnerorganisatie.

Alle gevallen waarin Oak Travel gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de door de reiziger aan Oak Travel voldane kosten. Elke vordering jegens Oak Travel, behalve die welke door Oak Travel is erkend, vervalt door het enkele verloop van 3 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 12 - Annulering en/of wijziging

Oak Travel hanteert annuleringskosten per persoon per boeking, evenals eventuele kosten van onze partners, tot een maximum van 100% van het totaalbedrag. De annuleringskosten van onze partners kunnen variëren en zijn ook van toepassing in het geval van niet-tijdige betaling van de betreffende factuur. De details van de annuleringsvoorwaarden van onze partners worden verstrekt tijdens het boekingsproces. Wij raden elke reiziger aan om een annuleringsverzekering af te sluiten. Houd er rekening mee dat bij annulering de premie van de annuleringsverzekering niet wordt terugbetaald.

Hieronder vindt je de annuleringskosten van Oak Travel:

– Bij annulering meer dan 61 dagen vóór de startdatum van de reis: de reiziger ontvangt geen restitutie op de gedane aanbetaling.
– Bij annulering tussen 61 dagen en de startdatum van de reis: annuleringskosten tot 100% van de totale reissom afhankelijk van de algemene voorwaarden van de partnerorganisatie + €200,00 euro annuleringskosten aan Oak Travel.

Het is belangrijk op te merken dat de mogelijkheid tot wijzigen van je boeking te allen tijde afhankelijk is van de beschikbaarheid en de voorwaarden van de betreffende partner. De kosten voor het wijzigen van een boeking bedragen €50,- per wijziging, plus eventuele aanvullende kosten die door de partnerorganisatie in rekening worden gebracht.

Artikel 13 - Garantieregeling STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Oak Travel gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina. Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl. 

Bij elk (reis)aanbod van Oak Travel wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant. 

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Oak Travel, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Oak Travel niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt. 

Vragen en feedback

Oak Travel
admin@oaktravel.nl
+31 (0)6 4556 9564
KvK: 69289972
BTW: NL857818636B01

Privacy beleid

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Oak Travel. U dient zich ervan bewust te zijn dat Oak Travel niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.