Algemene Voorwaarden

Ook Oak Travel heeft saai papierwerk om door te lezen...

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en bemiddeling van Oak Travel en op alle met Oak Travel gesloten overeenkomsten en met diens partnerorganisatie.
1.2 De persoon die deelneemt of overweegt deel te nemen aan de reizen en/of programma’s van Oak Travel zal verder worden aangeduid als “de reiziger”.
1.3 Indien een partnerorganisatie aanvullende voorwaarden hanteert, worden deze aan de reiziger bekent gemaakt.

Artikel 2 – Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Door akkoord te gaan met de voorwaarden en na het voldoen van de aanbetaling, gaat de reiziger akkoord met de aankoop van de reis.
2.2 Indien er op de gewenste reisdatum geen plaats is, zal OAK Travel een alternatief bieden. Mocht het alternatief niet passend zijn, word de aanbetaling gerestitueerd.
2.3 Oak Travel is niet verantwoordelijk voor veranderingen die de aanbieder aanbrengt in vertrektijden, reisschema’s of bij het annuleren van rondreizen/tours. In alle gevallen zal er getracht worden de klant een alternatief te bieden.
2.4 Oak Travel behandelt de boekingen op volgorde van binnenkomst.
2.5 Indien de reiziger niet aan de programmaeisen kan voldoen, heeft Oak Travel heeft het recht boeking te annuleren. In dit geval word de aanbetaling gerestitueerd.
2.6 Na afloop van de op de offerte vermeldde datum vervalt de overeenkomst.

Artikel 3 – Gegevens en reisdocumenten

3.1 Tenzij anders is overeengekomen worden reisdocumenten niet later dan 10 dagen voor vertrek verzonden via e-mail. Controleer direct na ontvangst al je reisdocumenten. Het is je eigen verantwoordelijkheid dat de eerste voor- en achternaam van uw reisdocumenten exact overeenkomen als in het paspoort. Mocht er iets niet in orde zijn, neem dan direct contact op met Oak Travel. Kosten naar aanleiding van het foutief doorgeven van informatie door de opdrachtgever worden doorberekend aan de reiziger.
3.2 De reiziger is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Oak Travel verstrekte gegevens en informatie. Oak Travel is pas gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht, indien de reiziger alle door Oak Travel verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt.
3.3 Indien voor of tijdens het verblijf van de reiziger in het buitenland blijkt dat de informatie die de reiziger aan Oak Travel heeft verstrekt onjuist, onvolledig en/of onbetrouwbaar is, is Oak Travel en/of haar partnerorganisatie gerechtigd om deelname van de reiziger te beëindigen. In dat geval heeft de reiziger geen recht op vergoeding of restitutie van gemaakte kosten en/of betaalde bedragen.

Artikel 4 – Visum, paspoort en vaccinaties

4.1 Iedere reiziger is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de vereiste paspoort-, visum- en gezondheidsbepalingen. Raadpleeg voor de actuele bepalingen de juiste instanties zoals ambassade, huisarts etc. Informatie verstrekt door Oak Travel is niet bindend.
4.2 De reiziger dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of, waar toegestaan, een geldige identiteitskaart. Houd er rekening mee dat voor een aantal landen het paspoort nog tenminste 6 maanden na aankomst geldig dient te zijn en dat het doorgaans niet mogelijk is een land binnen te komen op een enkele reis.
4.3 Indien afgifte van een visum wordt geweigerd of indien het visum niet of niet tijdig wordt aangevraagd, heeft de reiziger geen recht op restitutie van de programmakosten.

Artikel 5 – Reisverzekering

5.1 Iedere reiziger is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een dekkende reisverzekering. Veel zaken vallen niet, of slechts gedeeltelijk onder de basisverzekering. Hiervoor is een (aanvullende) reisverzekering zeer aanbevolen.
5.2 Wees ervan bewust dat als de terugreisdatum wordt veranderd naar een latere datum, ook de reisverzekering moet worden verlengd. De reiziger is hier zelf verantwoordelijk voor.

Artikel 6 – Gedrag deelnemer

6.1 Oak Travel informeert de reiziger over de regels, normen en richtlijnen die gelden voor deelname aan een reis en/of programma. Indien de reiziger zich niet aan deze regels, normen en/of richtlijnen houdt, is Oak Travel en/of haar partnerorganisatie gerechtigd de deelname van de reiziger te beëindigen. In dat geval heeft de reiziger geen recht op vergoeding van gemaakte kosten en/of betaalde bedragen.
6.2 Onder regels, normen en richtlijnen zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt tevens doch niet uitsluitend verstaan aanwijzingen die Oak Travel en/of haar partnerorganisatie voor of gedurende het verblijf van de reiziger in het buitenland mondeling dan wel schriftelijk geeft.
6.3 De reiziger dient er rekening mee te houden dat de plaatselijke gewoonten en omstandigheden sterk kunnen afwijken van hetgeen hij/zij gewend is. Onder plaatselijke gewoonten en omstandigheden wordt tevens maar niet uitsluitend verstaan de gebruiken, (eet) gewoonten en regels van de partnerorganisatie, het gastgezin en de school. Indien bij aankomst in het buitenland blijkt dat de reiziger niet kan omgaan met de plaatselijke gewoonten en/of omstandigheden en de reiziger de reis en/of het programma vroegtijdig beëindigt dan wel additionele kosten maakt of de reis en/of het programma wordt vroegtijdig beëindigd door Oak Travel en/of de partnerorganisatie, dan is Oak Travel niet gehouden tot vergoeding dan wel restitutie van enig bedrag.

Artikel 7 – Prijzen

7.1 Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren, waaronder begrepen belasting, accijnzen, vluchttarieven, valutakoersen, lonen, de prijzen van zaken en/of diensten (al of niet door Oak Travel van derden betrokken) wijzigen, is Oak Travel gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
7.2 De prijzen zoals vermeld op de website gelden per persoon.

Artikel 8 – Termijnen

8.1 De reiziger is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien Oak Travel niet binnen 5 werkdagen uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. Oak Travel is in dat geval voor bijkomende zaken, zoals vliegtickets, hotel, visumaanvraag e.d. geen schadevergoeding verschuldigd.
8.2 Opgegeven of overeengekomen termijnen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende (werk)omstandigheden. Indien tengevolge van een wijziging van (werk)omstandigheden vertraging ontstaat, worden de termijnen voor zover nodig verlengd.
8.3 Termijnen worden verlengd met de duur van een vertraging die aan de zijde van Oak Travel ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door de reiziger van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 9 – Overmacht

9.1 Indien Oak Travel door overmacht is verhinderd de overeenkomst na te komen, is Oak Travel gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De reiziger heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
9.2 Als een overmachtsituatie zal onder andere gelden: oorlog, oorlogsgevaar, natuurrampen, werkstakingen, prik- of stiptheidsacties en uitsluiting, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, storende wettelijke bepalingen, alsmede elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Oak Travel afhankelijk is.
9.3 Indien er sprake is van een overmachtsituatie is Oak Travel bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmachtsituatie langer dan 4 weken duurt, dan is ook de reiziger bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.
9.4 Indien Oak Travel bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichting kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de reiziger gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10 – Garantie en reclame

10.1 Oak Travel staat in voor deugdelijkheid van de door haar geleverde diensten in overeenstemming met hetgeen de reiziger krachtens de overeenkomst redelijkerwijs mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Oak Travel geleverde diensten, dan zal Oak Travel de werkzaamheden verbeteren, de gebreken (doen) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen.
10.2 In geval van reclames en/of klachten wegens een tekortkoming in de dienstverlening bij verblijf in het buitenland, dient de reiziger deze – indien mogelijk- schriftelijk kenbaar te maken aan de buitenlandse partnerorganisatie en aan Oak Travel in Nederland binnen 5 dagen nadat de reiziger de tekortkoming heeft geconstateerd en voordat de reiziger het programma heeft beëindigd.
10.3 Iedere aanspraak van de reiziger vervalt, indien de reiziger enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens Oak Travel niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.
10.4 Reclames en/of klachten schorten de betalingsverplichtingen van de reiziger niet op.
10.5 Na constatering van een tekortkoming in de diensten is de reiziger verplicht om al datgene te doen wat schade voorkomt en/of beperkt.
10.6 De reiziger dient eventuele of beweerde onjuistheden in een factuur van Oak Travel binnen 10 werkdagen na factuurdatum schriftelijk aan Oak Travel mede te delen, bij gebreke waarvan de reiziger geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.

Artikel 11 – Betaling

11.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van een factuur van Oak Travel te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en in ieder geval uiterlijk 14 dagen voor vertrek. Oak Travel heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen.
11.2 Oak Travel verlangt bij boeking van een van haar reizen en/of programma’s een aanbetaling van 25% van de totale programmakosten.
11.3 Bij een boeking van een vlucht die als zodanig geen onderdeel vormt van het reguliere programma, dient de volledige betaling te geschieden alvorens het ticket aan de reiziger zal worden afgegeven.
11.4 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen is de reiziger zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.
11.5 Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de reiziger. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het te innen bedrag met een minimum van 250,- EUR.
11.6 Oak Travel is bevoegd al hetgeen zij aan de reiziger verschuldigd is te verrekenen met hetgeen de reiziger, al dan niet opeisbaar, onder voorwaarde of tijdsbepaling, aan Oak Travel verschuldigd is.
11.7 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, alsmede indien de reiziger in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de reiziger wordt gelegd of wanneer deze overlijdt.
11.8 De door de reiziger gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschuldigde rente en ten slotte ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de reiziger dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 12 – Advisering

12.1 Oak Travel zal haar advisering en/of begeleiding van de reiziger naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Oak Travel kan echter niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
12.2 De door Oak Travel uitgebrachte adviezen zijn uitsluitend bestemd voor de reiziger. Derden kunnen daaraan geen enkel recht ontlenen.
12.3 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en in welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit de in artikel 12.1 vermelde informatieverstrekking en/of advisering, is Oak Travel niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet of grove roekeloosheid van Oak Travel. De reiziger vrijwaart Oak Travel tegen alle aanspraken van derde terzake, behoudens in geval van opzet of grove roekeloosheid van Oak Travel.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1 Onverminderd enig ander artikel in deze algemene voorwaarden is Oak Travel niet aansprakelijk voor niet behoorlijke of niet tijdige nakoming van de overeenkomst indien:
a. de tekortkoming toe te rekenen is aan de reiziger, waaronder doch niet beperkt tot beëindiging van de deelname van de reiziger op grond van artikelen 3 en/of 6 van deze algemene voorwaarden;
b. de tekortkoming wordt veroorzaakt door een gebeurtenis die redelijkerwijs niet kon worden voorzien door Oak Travel en/of haar partnerorganisatie en deze tekortkoming niet redelijkerwijs te herstellen is;
c. er sprake is van overmacht in de zin van artikel 9;
d. de reiziger het risico waaruit de schade is ontstaan heeft verzekerd of had kunnen verzekeren.
13.2 Oak Travel is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zaakschade, immateriële schade en (andere) indirecte schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove roekeloosheid of opzet van Oak Travel.
13.3 Indien Oak Travel op basis van haar op dat moment bekende feiten of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is Oak Travel niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding.
13.4 Mocht de reiziger in aanmerking komen voor restitutie van enig bedrag, dan kan Oak Travel verrekenen met een vergoeding voor diensten die de reiziger heeft genoten. Onder kosten wordt onder meer doch niet uitsluitend begrepen administratiekosten, programmakosten, kosten voor vliegtickets en een redelijk bedrag voor andere reeds genoten en/of uitgevoerde diensten door Oak Travel en/of de partnerorganisatie.
13.5 Alle gevallen waarin Oak Travel gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de door de reiziger aan Oak Travel voldane kosten.
13.6 Elke vordering jegens Oak Travel, behalve die welke door Oak Travel is erkend, vervalt door het enkele verloop van 3 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 14 – Annulering/Wijziging

14.1 Iedere reiziger wordt geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten.
14.2 Annulering kan uitsluitend in overeenstemming met de annuleringsvoorwaarden van de door de reiziger gesloten desbetreffende annuleringsverzekering.
14.3 Indien de reiziger na aankomst in het buitenland besluit de reis af te breken, heeft de reiziger geen recht op vergoeding van kosten door Oak Travel en/of haar partnerorganisatie.
14.4 Bij annulering heeft de reiziger geen recht op restitutie van de premie van de annuleringsverzekering.
14.5 Indien de reiziger annuleert na boeking en voordat Oak Travel een bevestiging heeft ontvangen van haar partner/supplier heeft de reiziger geen recht op restitutie van de aanbetaling van 25%.
14.6 Indien de reiziger annuleert vanaf het moment van de boeking en nadat Oak Travel een bevestiging heeft ontvangen van haar partner/supplier tot 60 dagen voor de startdatum wordt er 50% gerestitueerd van de totale reissom.
14.7 Indien de reiziger annuleert in de periode tussen 60 en 30 dagen voor de startdatum wordt er 25% gerestitueerd van de totale reissom.
14.8 Indien de reiziger annuleert 30 dagen voor de startdatum heeft de reiziger geen recht op restitutie.
14.9 De mogelijkheid tot wijzigen is te allen tijde afhankelijk van de beschikbaarheid, kosten bedragen 35.- euro per wijziging.

Artikel 15 – Slotbepalingen

15.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Oak Travel en de reizigers zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
15.2 Op alle overeenkomsten die door Oak Travel worden gesloten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.